onas_nagl

Dzięki wieloletniej pracy i doświadczeniu w marketingu, jesteśmy w stanie zaoferować kompleksową optymalizację działań marketingowych przedsiębiorstwa. Działania te polegają na stworzeniu wieloletniej strategii marketingowej oraz planów marketingowych zawierających pełną analizę marketingową firmy oraz konkretne działania marketingowe.


Opracowanie strategi marketingowej

Strategie marketingowe są odzwierciedleniem zbioru decyzji, sposobów postępowania oraz działań rynkowych podejmowanych przez organizacje w procesach osiągania celów. Strategia jest „drogowskazem” dla działań całego przedsiębiorstwa. Jest tworzona we współpracy z najwyższym kierownictwem firmy. Powinna być zaprojektowana w taki sposób, aby była zgodna z aktualnymi zagadnieniami gospodarczymi przedsiębiorstwa. Strategia wyznacza kierunek działalności przedsiębiorstwa. Wyznacza na jakich rynkach ma funkcjonować przedsiębiorstwo oraz wyznacza jakie potrzeby mają klienci i w jaki sposób przedsiębiorstwo może je zaspokoić. Planowanie strategiczne ma wymiar kilkudziesięciu lat lub w przypadku niestabilnych rynków paru lat. Przy budowie strategii stosowane są techniki SWOT, Pięciu sił Portera, BCG, metoda General Electric i analiza kluczowych czynników sukcesu. Strategia wyznacza kierunek dla opracowania planu marketingowego.


Opracowanie planu marketingowego

Uszczegółowieniem strategii w kontekście krótkookresowym jest plan marketingowy, który powinien zawierać: opis rynku w kierunku potencjalnych klientów, opis rynku w kontekście konkurencji, zmiany, które są przewidywane w kontekście konkurencji i popytu, krótki opis możliwości produkcyjnych przedsiębiorstwa, sprecyzowane cele i zadania marketingowe, opis produktów, planowanie ceny, plan dystrybucji, promocja, harmonogram działań wraz z budżetem oraz przewidziane efekty działań marketingowych.


Plan Marketingowy:

dalej

1. Opis i założenia

Opis zawiera syntetyczne cele, zamierzenia oraz założenia, ograniczenia, typ i rodzaj produktu/przedsięwzięcia, które stanowi przedmiot planowania. Streszczenie sposobu osiągnięcia celów i etapy poszczególnych działań, charakterystyka działania rynku, potencjalne zagrożenia i szanse, atrybuty stanowiące rzeczywistą i potencjalną przewagę konkurencyjną, prognozy sprzedaży i zysku w wyznaczonych okresach czasu, niezbędne zasoby i nakłady finansowe.

brand_2

2. Analiza bieżącej sytuacji

Charakterystyka dalszego i bliższego otoczenia organizacji oraz ogólnych warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku. Charakterystyka produktów oferowanych na rynku i atrybuty przewagi konkurencyjnej produktu w odniesieniu do konkurencji. Opis rynku docelowego z uwzględnieniem potrzeb, postaw, struktury i zachowań nabywców oraz opis szans i zagrożeń z punktu widzenia działań przedsiębiorstwa. Uwzględnia się też specyfikę rynku: jego wielkość, dynamikę rozwoju, pojemność, możliwe kierunki zmian oraz szanse na uzyskanie wysokiej pozycji. Analiza konkurencji pod względem: ilości, pozycji na rynku, możliwego rozwoju. Analiza SWOT.

brand_4

3. Cele marketingowe

Określa się misję, cele marketingowe, finansowe i informacje na jakie potrzeby ma odpowiadać oferta oraz pozycjonowanie konkurencyjne. Określa się cele krótkookresowe i długookresowe. Przydatne są do tego dane z innych działów takich jak sprzedaż, produkcja, finanse i kadry.

brand_2

4. Propozycje konkretnych działań

Opis propozycji działań w ramach strategii w zakresie produktu czyli: marki, jakości, innowacyjności, opakowania, usług powiązanych, asortymentu, cyklu życia produktu i etapu, na którym się znajduje. Strategia cenowa to opis działań w ramach strategii w zakresie oceny: polityki i strategii cenowych, kosztów i zysku popytu i rynku. oferty firm konkurencyjnych, czynników makroekonomicznych. W strategii dystrybucji opis działań w zakresie dystrybucji, czyli: kanałów dystrybucji, aspektów logistycznych, liczby pośredników. Strategia promocji czyli opis działań w zakresie promocji-mix: reklamy, promocji sprzedaży, PR, sprzedaży osobistej.

brand_4

5. Plany operacyjne

Harmonogram uporządkowany chronologicznie według działań, wraz z czasem ich realizacji i spodziewanymi wynikami. Harmonogram powinien opisywać odpowiedzialność personalną za realizację poszczególnych zadań.

brand_5

6. Szacunki finansowe

Szacunki finansowe – zawierają prognozy sprzedaży, prognozy wydatków, analizę progu rentowności. Sprzedaż prognozuje się według miesięcy oraz kategorii produktów. Koszty według poszczególnych kategorii. Analiza progu rentowności pozwala na oszacowanie jakie ilości produktu przedsiębiorstwo musi sprzedać w ciągu miesiąca, aby zrównoważyć stałe koszty miesięczne i koszty zmienne przypadające na jednostkę produktu. Do analizy ryzyka zaliczają się trzy szacunki: optymistyczny, pesymistyczny i prawdopodobny, dla każdej zmiennej mającej wpływ na zyskowność, przy przewidywanym otoczeniu i strategii.

brand_4

7. System kontroli

System kontroli – monitoruje sposób wdrażania planu. Przeważnie jest to zestawienie celów i budżetu dla poszczególnych okresów czasu. Dzięki wynikom z kontroli można podjąć decyzje o ewentualnych działaniach zaradczych.

brand_5


Jak rozpocząć współpracę:

Wyślij do nas wiadomość: kontakt@revenart.pl
lub zadzwoń: +48 697 535 068